ICOM member access
Join ICOM

Ελλαδα

Ελλαδα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

All news

June 29, 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας Μουσείου Φωτογραφίας στον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης Museum vacancies

Διεθνής δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης του εποπτευομένου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημοσίου νομικού προσώπου (Ν.Π.Ι.Δ) Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (ΜΟΜus).

Καταληκτική ημερονία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι η  24η Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59:59

Περιγραφή θέσης
1. Ο/H Διευθυντής/ρια είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Φωτογραφίας (ΜΦΘ) του ΜΟΜus.

Είναι υπεύθυνος/η για την εξειδίκευση και την προαγωγή του οράματος και της αποστολή του ΜΦΘ τα οποία και προσδιορίζουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Η υλοποίηση επιτυγχάνεται μέσα από τη διαχείριση και τον εμπλουτισμό των συλλογών, τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκθέσεων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων συναφών δράσεων καθώς και με την προσέλκυση πόρων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της λειτουργίας του ΜΦΘ και την περαιτέρω ανάπτυξή του, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/Διευθύντρια και την Καλλιτεχνική Επιτροπή του MOMus, υπό την εποπτεία της πενταμελούς Εφορείας της Διεύθυνσης Φωτογραφίας.

2. Πιο συγκεκριμένα, για την εκπλήρωση της αποστολής του ο/η Διευθυντής/ρια του ΜΦΘ είναι εξοπλισμένος/η από τον νόμο με τις εξής αρμοδιότητες:

α. Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του ΜΦΘ, προγραμματίζει, σχεδιάζει, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
β. Συνεργάζεται και διαβουλεύεται για την εξειδίκευση των σκοπών του ΜΦΘ, τις προγραμματιζόμενες εκθεσιακές και εκπαιδευτικές δράσεις καθώς και για τα ζητήματα προϋπολογισμού των υπηρεσιών του με την οικεία συμβουλευτική πενταμελή Εφορεία, που εποπτεύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη λειτουργία του μουσείου.

γ. Προγραμματίζει και σχεδιάζει με την επικουρία των οικείων επιμελητών, μουσειολόγων, μουσειοπαιδαγωγών και στελεχών και εισηγείται τεκμηριωμένα στον/στην Γενικό/ή Διευθυντή/ρια τον εκθεσιακό και εκπαιδευτικό προγραμματισμό και σχεδιασμό της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τους σκοπούς και στο πλαίσιο της πολιτικής του Οργανισμού.

δ. Καταρτίζει και υποβάλλει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Διεύθυνσης στον/στην Γενικό/ή Διευθυντή/ρια, προκειμένου να ενσωματωθούν στο σχέδιο που υποβάλλεται προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο, και ενημερώνει αυτόν εγκαίρως για δαπάνες και έσοδα που από τη διαχείριση των συλλογών του μουσείου.

ε. Διαχειρίζεται τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. προϋπολογισμό των εκθέσεων, των εκπαιδευτικών και επιστημονικών προγραμμάτων και των λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης και διενεργεί τις οικείες δαπάνες έως το ύψος για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά με πράξη του Δ.Σ.

στ. Αναθέτει την καλλιτεχνική επιμέλεια εκθέσεων με έργα των συλλογών της Διεύθυνσης σε επιμελητές της Διεύθυνσης ή εκτός αυτής, διατηρεί ωστόσο την τελική ευθύνη έναντι του διοικητικού συμβουλίου για τον επιτυχή σχεδιασμό τους και διεξαγωγή τους.

ζ. Συντονίζει τη διοργάνωση της Μπιενάλε Φωτογραφίας και εισηγείται τεκμηριωμένα στον/στην Γενικό/ή Διευθυντή/ρια τους τρόπους για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της.

η. Εισηγείται, τη συμμετοχή της Διεύθυνσης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τον εμπλουτισμό της συλλογής και του αρχειακού υλικού, καθώς και την αντικατάσταση και βελτίωση του εξοπλισμού και της βιβλιοθήκης.
θ. Προωθεί και παρακολουθεί την επικοινωνία και συνεργασία με άλλα ομοειδή ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ι. Εισηγείται στο Δ.Σ. τον εμπλουτισμό των συλλογών του ΜΦΘ με αγορές, καθώς και ιδίως την αποδοχή δωρεών, χορηγιών, κληρονομιών, κληροδοσιών, παραχωρήσεων.

ια. Εισηγείται στο Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το επιστημονικό, διοικητικό και το επικουρικό προσωπικό του Μουσείου.

ιβ. Ασκεί τις επιπλέον αρμοδιότητες που τυχόν του εκχωρεί το Δ.Σ. καθώς και κάθε αρμοδιότητα, συναρτώμενη με τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης.

3. Σε κάθε περίπτωση, ο/η Διευθυντής/ρια του ΜΦΘ οφείλει να μεριμνά και να εργάζεται για:
α. την ανάδειξη της ιστορίας και της τέχνης της φωτογραφίας στην Ελλάδα,

β. την ισχυροποίηση της διασύνδεσης του ΜΦΘ με την εγχώρια και διεθνή κοινότητα της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, αποβλέποντας κατ’ εξοχήν στην προσέλκυση και την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και την προώθηση της σύγχρονης ελληνικής τέχνης της φωτογραφίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό,

γ. τη διεύρυνση του κοινού με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και γενικότερα ομάδες πολιτών με περιορισμένη πρόσβαση στη σύγχρονη τέχνη της φωτογραφίας, τη συγκρότηση δικτύων συνεργασίας με αντίστοιχα ιδρύματα και πολιτισμικούς ή/και εκπαιδευτικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό,

δ. τη διαμόρφωση και εδραίωση της ταυτότητας του ΜΦΘ σε σχέση με την πόλη της Θεσσαλονίκης και την προαγωγή της διεισδυτικότητας της λειτουργίας του στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως δε των νέων.

Γενικότερα, ο/η Διευθυντής/ρια αναμένεται να υπηρετεί, από τη θέση που κατέχει, μία διευρυμένη αντίληψη για ένα σύγχρονο μουσείο της τέχνης της φωτογραφίας, δηλαδή μια αντίληψη που θέλει το ΜΦΘ ανοιχτό στην κοινωνία και φιλικό απέναντι στη διαφορετικότητα, ικανό να συμπορεύεται με το πνεύμα της εποχής μας πρεσβεύοντας τη διαθεματικότητα, την συμπερίληψη, την παρέμβαση στη δημόσια σφαίρα και την ώσμωση των τεχνών, και να επιδεικνύει ως προς τις επιλογές, μορφολογική, εκφραστική και πολυμέρεια αντιλήψεων, χωρίς καθηλώσεις στα συμβατικά όρια ανάμεσα στις τέχνες και άλλους ειδολογικούς, θεωρητικούς ή ιδεολογικούς αποκλεισμούς.

4. Η θέση είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προσφέρει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις περί ενιαίου μισθολογίου του προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απολαβές. Ο/Η Διευθυντής/ρια δεν αναλαμβάνει πρόσθετα αμειβόμενο έργο από τον φορέα που διευθύνει κατά τη διάρκεια της θητείας του/της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (ΜΟΜus) https://www.momus.gr/prokyrikseis/call_on_interest_for_MFT_Director_2

This error message is only visible to WordPress admins
This endpoint has been retired

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Click here to troubleshoot

Error: admin-ajax.php test was not successful. Some features may not be available.

Please visit this page to troubleshoot.