“Μπλε Ασπίδα”

International Committee of the Blue Shield

Η Μπλε Ασπίδα είναι το σύμβολο που καθιερώθηκε το 1954 από τη Συνθήκη της Χάγης για την προστασία των ιστορικών τόπων σε περίπτωση πολεμικών επιχειρήσεων. ‘Εγινε επίσης το σήμα της Διεθνούς Επιτροπής της Μπλε Ασπίδας (ICBS) που συστήθηκε το 1996 για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από πολεμικές επιχειρήσεις ή φυσικές καταστροφές.

Το ICBS καλύπτει, με τις δραστηριότητές του, μουσεία και ιστορικούς τόπους, αρχεία και βιβλιοθήκες. Συγκροτείται από πέντε μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με διάφορους τομείς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και συνενώνει και αξιοποιεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στα θέματα αυτά, καθώς και τα διεθνή τους δίκτυα. Οι οργανώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: CCAAA (Συντονιστικό Συμβούλιο για Οπτικοακουστικά Αρχεία), ICA (Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων), ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων), ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών) και IFLA (Διεθνής Ομοσπονδία Βιβλιοθηκών).

Το σημαντικό ρόλο του ICBS αναγνώρισε και το Β’ Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Χάγης, που υπογράφηκε το 1999 από 84 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.