Έρευνα ICOM: Μουσεία, επαγγελματίες των μουσείων και COVID-19