Διεθνές Δίκτυο της Μπλε Ασπίδας

Blue Shield International – Διεθνές Δίκτυο της Μπλε Ασπίδας

Το Blue Shield International είναι ένα διεθνές δίκτυο φορέων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση ένοπλων συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών. Προγραμματίζει στρατηγικές παρεμβάσεις, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση επιθέσεων και ζημιών σε πολιτιστικά αγαθά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. To ICOM είναι ένα από τα τέσσερα ιδρυτικά μέλη του δικτύου Blue Shield και ενεργό μέλος της Εκτελεστικής του Επιτροπής.

Η Μπλε Ασπίδα είναι το σύμβολο που καθιερώθηκε το 1954 από τη Συνθήκη της Χάγης για την προστασία των ιστορικών
τόπων σε περίπτωση πολεμικών επιχειρήσεων. ‘Εγινε επίσης το σήμα της Διεθνούς Επιτροπής της Μπλε Ασπίδας (ICBS) που συστήθηκε το 1996 για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από πολεμικές επιχειρήσεις ή φυσικές καταστροφές.

Η Διεθνής Επιτροπή της Μπλε Ασπίδας (ICBS) καλύπτει με τις δραστηριότητές της μουσεία και ιστορικούς
τόπους, μνημεία, αρχεία και βιβλιοθήκες. Ιδρύθηκε και συγκροτείται από τέσσερις μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με διάφορους τομείς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και συνενώνει και αξιοποιεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στα θέματα αυτά, καθώς και τα διεθνή τους δίκτυα. Οι φορέις αυτοί είναι το ICA (Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων), το ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων), το ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών) και η IFLA (Διεθνής Ομοσπονδία Βιβλιοθηκών). Το σημαντικό ρόλο του ICBS αναγνώρισε και το Β’ Πρωτόκολλο της Συνθήκης της Χάγης, που υπογράφηκε το 1999 από 84 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Από το 2016, η  Διεθνής Επιτροπή της Μπλε Ασπίδας (ICBS) συγχωνεύτηκε επίσημα με την Ένωση Εθνικών Επιτροπών της Μπλε Ασπίδας (ANCBS) και λειτουργεί ενιαία ως Blue Shield International.