Όργανα Διοίκησης

Μέλη του ICOM είναι άτομα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα μουσεία, καθώς και μουσεία, φορείς και οργανισμοί με σχετικές δραστηριότητες. Οι Εθνικές και Διεθνείς Επιτροπές αποτελούν τη βάση της οργανωτικής δομής του ICOM.

Εθνικές Επιτροπές (National Committees)

Κάθε Εθνική Επιτροπή εκπροσωπεί μια συγκεκριμένη χώρα και συγκροτείται από τα μέλη του ICOM στη χώρα αυτή. Οι Εθνικές Επιτροπές εκλέγουν Διοικητικό Συμβούλιο με ορισμένη θητεία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Επιτροπή στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ICOM (Advisory Committee).

Διεθνείς Επιτροπές (International Committees)

Συγκροτούνται από μέλη του ICOM με την ίδια ειδικότητα, που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Οι Επιτροπές αυτές ασχολούνται με εξειδικευμένα θέματα και επεξεργάζονται προτάσεις για την προώθηση επιμέρους τομέων της μουσειολογικής θεωρίας και πρακτικής. Εκλέγουν Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Όλα τα μέλη του ICOM μπορούν να συμμετέχουν σε Διεθνείς Επιτροπές, οι οποίες εκπροσωπούνται στη Συμβουλευτική Επιτροπή του ICOM από τους Προέδρους τους.

Γενική Συνέλευση (General Assembly)

Είναι το ανώτερο όργανο του ICOM και οι αποφάσεις του δεν ανακαλούνται. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του ICOM. Η Συνέλευση συγκαλείται κάθε τρία χρόνια, σε διαφορετική κάθε φορά χώρα, για να ορίσει το Στρατηγικό Πρόγραμμα Δράσης του ICOM και να εκλέξει το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Εκτελεστικό Συμβούλιο (Executive Council)

Αποτελείται από 10 μέλη και είναι εξουσιοδοτημένο από τη Γενική Συνέλευση να ασκεί έλεγχο, να μεριμνά για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης, την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, την εφαρμογή του καταστατικού και τη γενικότερη διαχείριση του ICOM.

Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Committee)

Συγκροτείται από τους Προέδρους των Εθνικών και Διεθνών Επιτροπών. Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της γενικότερης πολιτικής του ICOM, η επίλυση διοικητικών προβλημάτων, η διατύπωση παρατηρήσεων ως προς την υλοποίηση του Προγράμματος που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, ο προσδιορισμός μελλοντικών δραστηριοτήτων και η συζήτηση ποικίλων θεμάτων σχετικών με τις δραστηριότητες του ICOM.

Γραμματεία (Secretariat)

Η Γραμματεία του ICOM, ανώτατο εκτελεστικό όργανο, εφαρμόζει τις αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα. Παρέχει επίσης τις υπηρεσίες της στα μέλη του ICOM, συντονίζει τις δραστηριότητες των Εθνικών και Διεθνών Επιτροπών, παρακολουθεί την πορεία των προγραμμάτων και διεκπεραιώνει ποικίλα οικονομικά και διοικητικά θέματα. Συνεργάζεται επίσης με διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Γενική Συνδιάσκεψη (General Conference)

Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του ICOM και έχει χαρακτήρα Διεθνούς Συνεδρίου, με διαφορετικό κάθε φορά θέμα. Πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση. Δίνει την ευκαιρία στα μέλη του ICOM να συναντηθούν, να ενημερωθούν για θέματα που τους ενδιαφέρουν και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες. Τα μέλη των Εθνικών και Διεθνών Επιτροπών συναντώνται κατά ομάδες εργασίας και αναλύουν διάφορα επιστημονικά θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους.

Θυγατρικές Oργανώσεις (Affiliated Organisations)

Πρόκειται για διεθνείς οργανώσεις με εξειδικευμένο αντικείμενο, σχετικό με το έργο του ICOM. Πολλά από τα μέλη τους είναι και μέλη του ICOM. Οι οργανώσεις αυτές μπορούν, διατηρώντας πάντα την αυτονομία τους, να ζητήσουν συνεργασία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ICOM. Οι συνεργασίες αυτές είναι εποικοδομητικές και για τους δύο εταίρους, διευρύνουν τους ορίζοντές τους και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μουσείων.